สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมเบิกค่าเครื่อง CPAP ได้หรือไม่ครับ

ปกติแล้วสิทธิ์ประกันสังคมจะไม่สามารถเบิกได้ครับ ยกเว้นในบางกรณีที่แพทย์ส่งตัวคนไข้จากโรงพยาบาลที่ถือสิทธิอยู่ มายังโรงพยาบาลรัฐบาลที่มี sleep lab และให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ให้ครับ