กรณีน้ำหนักลดลง เราต้องปรับแรงดันลมลงไหมครับ

ถ้าเป็นเครื่อง Auto ก็ไม่ต้องทำอะไร เพราะเครื่องจะปรับแรงดันลมให้เองโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าใช้เป็นเครื่องแบบ Manual ก็ต้องลองปรับแรงดันลมลงเองทีละ 1 cmH2O จากนั้นให้ดาวน์โหลดผลจากเครื่องเพื่อดูค่า AHI ว่าเกิน 5 หรือไม่ ถ้าไม่เกินก็ให้ลองปรับลดแรงดันลงอีก แล้วเช็คค่า AHI ดูอย่างนี้เรื่อยๆ จนค่า AHI เริ่มจะเกิน 5 แล้ว ก็ให้หยุดปรับแรงดันครับ นอกจากนี้ถ้าปรับลดแรงดันลมลงมาที่แรงดันต่ำสุดคือที่ 4 cmH2O แล้วพบว่าค่า AHI ยังไม่เกิน 5 ก็สามารถพิจารณาหยุดใช้เครื่องได้ครับ