สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมเบิกค่าเครื่อง CPAP ได้หรือไม่ครับ

ปกติแล้วสิทธิ์ประกันสังคมจะไม่สามารถเบิกค่าเครื่อง CPAP ได้ ยกเว้นในบางกรณีที่แพทย์ส่งตัวคนไข้จากโรงพยาบาลที่ถือสิทธิอยู่ มายังโรงพยาบาลรัฐบาลที่มี sleep lab และแพทย์ออกใบรับรองเพื่อยืนยันว่ามีความจำเป็นต้องรักษาด้วยเครื่อง CPAP ก็อาจเบิกประกันสังคมได้ ซึ่งจะเบิกได้ไม่เกิน 20,000 บาทเช่นเดียวกันกับสิทธิเบิกข้าราชการ