เครื่อง CPAP แบบอัตโนมัติ (Auto CPAP) ต่างกับเครื่องแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-auto) อย่างไร

เครื่อง CPAP แบบอัตโนมัติ (Auto-adjusting CPAP, Auto CPAP) จะปรับแรงดันให้เหมาะสมกับอาการของเราโดยอัตโนมัติทุกๆ 1 นาทีตลอดทั้งคืน ส่วนเครื่องแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-auto CPAP) จะให้แรงดันคงที่ตลอดทั้งคืน แต่จะปรับแรงดันขึ้นลงให้อัตโนมัติทุกๆ 30 ชั่วโมง (หรือประมาณ 5 วัน) โดยแรงดันที่ปรับจะไม่เกิน +/- 3 cmH2O